You are here:

Η αξιολόγηση της δομής της Παράλληλης Στήριξης από τους γονείς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
ARTICLE Greek

The evaluation of the structure of Parallel Support by parents of children with Autism Spectrum Conditions

, , ,

Preschool and Primary Education Volume 6, Number 2, ISSN 2241-7206 Publisher: Laboratory of Pedagogical Research & Applications

Abstract

Η παρούσα ποσοτική μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των γονέων παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία της Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.). Μέσω της τυχαίας δειγματοληψίας το δείγμα της έρευνας ήταν 185 γονείς [148 (80,0%) γυναίκες και 37 (20,0%) άνδρες]. Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν η περιγραφική και επαγωγική στατιστική (SPSS 21). Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ αξιολόγησαν θετικά τη φοίτηση των παιδιών τους στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης και τις συναντήσεις τους με τους εκπαιδευτικούς, ενώ μέτρια αξιολόγησαν την υποστήριξη που δέχονται σε ζητήματα που προκύπτουν στο σπίτι τους. Από την άλλη, αξιολόγησαν αρνητικά τον τρόπο προσλήψεων των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, την ελλιπή ενημέρωση τους από το ΚΕΔΔΥ για το πλαίσιο φοίτησης των παιδιών τους και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού της Π.Σ. Τέλος, υπήρξαν και κάποιες εξαρτημένες μεταβλητές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, όπως η εκπαίδευση, το επαγγελματικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση, ο τόπος κατοικίας, το πλαίσιο φοίτησης του μαθητή (Δημόσια ή Ιδιωτική Π.Σ.), και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Α/βαθμια ή Β/βάθμια). Συμπερασματικά, οι γονείς αναδεικνύουν ότι η δομή της Π.Σ. έχει σημαντικά οφέλη για τα παιδιά τους. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις τους έδειξαν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της ένταξης δεν εφαρμόζεται πλήρως.

The aim of this quantitative research was to research the opinions of the structure and function of Parallel Support (P.S.) by parents with children on the autism spectrum. Through random sampling, the sample of the study consisted of 185 parents [148 (80.0%) female and 37 (20.0%) male]. The data of the questionnaire were analysed via descriptive and inferential statistics (SPSS version 21). Parents with children on the autism spectrum positively evaluated the attendance of their children in the general education classes, as well as the meetings with the teachers. They moderately evaluated teachers' support in home-related issues the children might deal with. On the other hand, the recruitment process of special education teachers and the inadequate information of the Diagnostic and Support Centres concerning the kind of school that their children should attend and the function of the P.S. were negatively evaluated. Finally, there were also some dependent variables that affected parents’ answers, such as education, professional level, financial situation, place of residence, student’s school (Public or Private P.S.), as well as elementary and secondary level. In conclusion, parents pointed out that the P.S. has significant benefits to the behavioural and educational level of their children. However, their evaluations have shown that the educational policy of inclusion is not thoroughly implemented.

Citation

Mantzikos, C., Lappa, C., Siamanta, V. & Charoumenou, Z. (2018). Η αξιολόγηση της δομής της Παράλληλης Στήριξης από τους γονείς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Preschool and Primary Education, 6(2), 144-162. Laboratory of Pedagogical Research & Applications. Retrieved December 17, 2018 from .

View References & Citations Map

References

 1. Αβραμίδης, Η., & Κάλυβα, Ε. (2006). Μέθοδοι έρευνας στην Ειδική Αγωγή: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.
 2. Agaliotis, I., & Kalyva, E. (2011). A survey of Greek general and special education teachers’ perceptions regarding the role of the special needs coordinator: Implications for educational policy on inclusion and teacher education. Teaching and Teacher Education, 27, 543-551, DOI:
 3. AL Jabery, M.A., Arabiat, D.H., AL Khamra, H.A., Betawi, I.A., & Jabbar, S.K.A. (2012). Parental perceptions of services provided for children with Autism in Jordan. Journal of Child and Family Studies, 23, 475-486, DOI:
 4. Armstrong, D. (2004). Ένταξη, συμμετοχή και δημοκρατία. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Η. Σπανδάγου(Επιμ.), Εκπαίδευση και τύφλωση. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σσ. 43 – 51). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 5. ArmstrongF., & BartonL. (Eds). (2007). Policy, experience and change: Cross-cultural reflections on inclusive education: The case of England. Dordrecht: Springer
 6. Armstrong, F. (2012). Πολιτική, αναπηρία και ο αγώνας για ενταξιακή εκπαίδευση στην Αγγλία σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου & Α. Βλάχου-Μπαλαφούτη (Επιμ.), Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική (σσ. 49-64). Αθήνα: Πεδίο.
 7. Baglama, B., & Demirok, S. (2016). Opinions of mothers of children with autism spectrum disorder towards special education support and services. International Journal of Educational Sciences, 15,279-289, DOI:
 8. Barton, A.C. (2000). The culture of power and science education: Learning from Miguel. Journal of Research in Science Teaching 37, 871-887, DOI:10.1002/1098-2736(200010)37:8<871:AIDTEA7>3.0.CO;2-9
 9. Βλάχου, Α., Διδασκάλου, Ε., & Παπανάνου, Ι. (2012). Εννοιολογικές προσεγγίσεις της αναπηρίας και οι επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου & Α. Βλάχου-Μπαλαφούτη (Επιμ.), Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική(σσ. 65-89). Αθήνα: Πεδίο.
 10. Γελαστοπούλου, Μ., & Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2012). Ένταξη αναπήρων στην προσχολική εκπαίδευση: Απόψεις και εμπειρίες νηπιαγωγών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης των τμημάτων ένταξης. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου & Κ. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Η έρευνα στην
 11. Christenson, S.L., & Godber, Y. (2001). Enhancing constructive family-school connections. In J. Hughes& A. La Greca (Eds.), Handbook of psychological services for children and adolescents (pp. 455-476). London: Oxford University Press.
 12. Δρακωτού, Α., & Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2016). Οι απόψεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον θεσμό της Παράλληλη στήριξη παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος 159 παράλληλης στήριξης. Στο Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου & Κ.
 13. Epstein, J.L., & Dauber, S.L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools. The Elementary School Journal, 91, 289-305, DOI: http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/461656?journalCode=esj
 14. Ευσταθίου, Μ. (2004). Η συνάφεια των θεσμών της εκπαίδευσης και των Κέντρων Διάγνωσης,Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ) με το σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 24, 36-48.
 15. Zanobini, M., Viterbori, P., Garello, V., & Camba, R. (2017). Parental satisfaction with disabled children’s school inclusion in Italy. European Journal of Special Needs Education, 1-18,
 16. Zoniou-Sideri, A., Deropoulou-Derou, E., Karagianni, P., & Spandagou, I. (2006). Inclusive discourse in Greece: Strong voices, weak policies. International Journal of Inclusive Education, 10, 279–291,DOI:
 17. Zoniou-Sideri, A., & Vlachou, A. (2006). Greek teacher’s belief systems about disability and inclusive education. International Journal of inclusive Education, 10, 379-394, DOI: http://www.tandfonline.com/doi/abs/
 18. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1998). Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναλυτικά προγράμματα, στο περ. Ε21, Ιδέες και προτάσεις για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, Απρίλιος, 21-23.
 19. Ζωνιου-Σιδερη, Α. (2011). Η εκπαιδευτική ένταξη στην Ελλάδα: Μια πορεία είκοσι ετών. Στο Α. Ζωνιου-Σιδερη, & Η. Σπανδάγου (Επιμ.), Εκπαίδευση και Τύφλωση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σσ.27-39). Αθήνα: Πεδίο.
 20. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2012). Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πεδίο.
 21. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε., Καραγιάννη, Π., Παπασταυρινίδου, Γ., & Σπανδάγου,Η. (2004). Η σημασία και ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος στην ενταξιακή εκπαίδευση των τυφλών παιδιών στην Ελλάδα. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Η. Σπανδάγου (Επιμ.), Εκπαίδευση και τύφλωση (σσ.189-199). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 22. Gabovitch, E.M., & Curtin, C. (2009). Family-centered care for children with autism spectrum disorders: a review. Marriage& Family Review 45, 469-498,
 23. Galant, K., & Hanline, M.F. (1993). Parental attitudes toward mainstreaming young children with disabilities. Reviews of Research,69,293-297,DOI:
 24. Hasnain, G., & Akter, M. (2014). The relation of socio-economic factors with autism among children: A study in an urban area of Bangladesh. Journal of Pioneering Medical Sciences, 4, 11-13. Retrieved December 2017 from: https://www.researchgate.net/publication/282200014_The_Relation_of_Socioeconomic_Factors_with_Autism_among_Children_A_Study_in_an_Urban_Area_of_Banglad
 25. Kohl, G.O., Lengua,L.J., & McMahon, R.J. (2000). Parent involvement in school conceptualizing multiple dimensions and their relations with family and demographic risk factors. Journal of School Psychology, 38, 501–523, DOI:10.1016/S0022-4405(00)00050-9
 26. Κοντολέων, Γ.Α., & Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2013). Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη μαθητών με αναπηρία στο γενικό
 27. Lauderdale-Littin, S., Howell, E., & Blacher, J. (2013). Educational placement for children with autism spectrum disorders in public and non-public school settings: The impact of social skills and behavior problems. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 48, 469–478.
 28. Lazar, A., & Slostad, F. (1999). How to overcome obstacles to parent-teacher partnerships. ClearingHouse, 72, 206-21, DOI:
 29. Leitch, M.L., & Tangri, S.S. (1988). Barriers to home-school collaboration. Educational Horizons, 66, 7074. Retrieved December 2017 from: https://eric.ed.gov/?id=EJ364523
 30. Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2011). Inclusive education: supporting diversity in the classroom(2nded.). Crows Nest, Australia: Allen& Unwin.
 31. Loukisas, T.D., & Papoudi, D. (2016). Mothers’ experiences of children in the autistic spectrum in Greece: Narratives of development, education and disability across their blogs. International Journal of Disability,Development and Education,63,64-78,DOI:
 32. Mastropieri, M.A., Scruggs, T.E., Graetz, J., Norl, J., Gardizi, W., & McDuffie, K. (2005). Case studies in cotching in the content areas: Successes, failures and challenges. Intervention in School and Clinic,40, 260-270,
 33. Μότση, Σ., & Σταυρόπουλος, Β. (2017). Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: Απόψεις γονέων παιδιών με αυτισμό για τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο Πρακτικά της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής
 34. Μπάρδης, Π.(1997). Η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Περιεχόμενο και φιλοσοφία της ενσωμάτωσης. Στο Μ. Καΐλα, Ν. Πολεμικός & Γ. Φιλίππου (Επιμ.), Άτομα με ειδικές ανάγκες(Β΄τόμος) (σσ.740-751). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 35. Nissenbaum, M.S., Tollefson, N., & Reese, R.M. (2002). The interpretative conference: Sharing a diagnosis of autism with families. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 17, 30-43, 1143 (1981). Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων.Φ.Ε.Κ. 80/Τ.Α.΄/ 31-03-1981.
 36. Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2012). Αποτίμηση της πορείας των νομοθετικών αλλαγών τριάντα χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου νόμου για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Παράλληλη στήριξη παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος 161 Α. Ντεροπούλου-Ντέρου & Α. Βλάχου-Μπαλαφούτη (Επιμ.), Αναπηρία και Εκπαιδευτική πολιτική(σσ. 123-151). Αθήνα: Πεδίο.
 37. Παρδάλη, Ν. (2013). Οι εμπειρίες των γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα.
 38. Ruble, L.A., & Dalrymple, N.J. (2002). COMPASS: A parent-teacher collaborative model for students with autism. Focus on Autism& Other Developmental Disabilities, 17, 76-83,
 39. Σιαμαντά, Β. (2017). «Το σχολείο εί..είναι μόνο για… για τους μαθητές» διερευνώντας τις απόψεις και τις εμπειρίες μαθητών τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης δημοτικής εκπαίδευσης αναφορικά με τις
 40. Στρογγυλός, Β., & Ξανθάκου Γ.(2007). Σε ένα σχολείο ίσο για παιδιά άνισα: ένταξη και διεπιστημονική συνεργασία. Στο Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης,(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.),4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο ίσο για Παιδιά άνισα» (σσ.324-330). Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.Κ..
 41. Συνήγορος του Πολίτη (2009). Κύκλος δικαιωμάτων του παιδιού: «Εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Πόρισμα:Ν.3094/03, ‘Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις’, Αρ. 4§6, 16/9/2009.
 42. Συνήγορος του Πολίτη (2015). Κύκλος δικαιωμάτων του παιδιού: «Προβλήματα στην υλοποίηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες : Ν.3094/2003», ΄Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις΄, Αρ. 3§5, Νοέμβριος, 2015.
 43. Salend, S.J., & Garrick Duhaney, L.M. (1999). The impact of inclusion on students with and without disabilities and their educators. Remedial and Special Education, 20, 114-126,
 44. Scheuermann, B., Webber, J., Boutot, E.A., & Goodwin, M. (2003). Problems with personnel preparation in autism spectrum disorders. Focus on Autism& Other Developmental Disabilities, 18,197-206,DOI: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10883576030180030801?journalCode=foab
 45. Slee, R. (2011). Ενταξιακή εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη νέα εποχή. Στο Α. ΖώνιουΣιδέρη, & Η. Σπανδάγου (Επιμ), Εκπαίδευση και τύφλωση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σσ. 4056). Αθήνα: Πεδίο.
 46. Stampoltzis, A., Papatrecha, V., Polychronopoulou, S., & Mavronas, D. (2012). Developmental, familial and educational characteristics of a sample of children with autism spectrum disorders in Greece. Research in Autism Spectrum Disorders,6,1297-1303,DOI:
 47. Stone, W.L., & Rosenbaum, J.L. (1988). A comparison of teacher and parent views of autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 18, 403-414. Retrieved December 2017 from https://link.springer.com/article/
 48. 162Μαντζίκος, Λάππα, Σιαμαντά, ΧαρουμένουStrogilos, V., Nikolaraizi, M., & Tragoulia, E. (2012). Experiences among beginning special education teachers in general education settings: the influence of school culture. European Journal of Special Needs Education, 27, 185– 199, DOI:
 49. Tso, M., & Strnadová, I. (2016). Students with autism transitioning from primary to secondary schools: Parents’ perspectives and experiences. International Journal of Inclusive Education, 21, 389-403,DOI:
 50. Τσιμπιδάκη, Α. (2013). Το παιδί με ειδικές ανάγκες. Οικογένεια και σχολείο: μια σχέση σε αλληλεπίδραση. Αθήνα: Παπαζήσης.
 51. Veroni, E. (2016). Examining services available to Greek parents of children with autism spectrum disorders (ASD). COREJ: Cambridge Open-Review Educational Research e-Journal, 3, 98-110.
 52. Vlachou, A., & Papananou, I. (2014). Disabled students’ narratives about their schooling experiences. Disability& Society, 30, 73-86.
 53. Χριστοπούλου, Α.Α., & Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2012). Απόψεις και εμπειρίες εργαζόμενων σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ)
 54. Westling, D. (1997). What parents of young children with mental disabilities want? The views of one community. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 12, 67-78, DOI: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/108835769701200202?journalCode=foab
 55. Williamson, P., McLeskey, J., Hoppey, D., & Rentz, T. (2006). Educating students with mental retardation in general education classrooms. Exceptional Children, 72, 357-361, | e-Publisher: EKT | Downloaded at 27/11/2018 19:24:03 |

These references have been extracted automatically and may have some errors. If you see a mistake in the references above, please contact info@learntechlib.org.